Algemene voorwaarden - Rijinstructeur by Jongepier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijinstructeur by Jongepier tevens handelend onder de naam Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV (hieronder te noemen JVN)

Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1.1 De overeenkomst tussen JVN en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De studieovereenkomst komt tot stand op het moment dat JVN een door de cursist ondertekend (akkoord via website) inschrijfformulier heeft ontvangen.
1.2 Op deze overeenkomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Toelating tot de opleiding
2. JVN behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren. In ieder geval dient iedere cursist strikt te voldoen aan de administratieve vereisten zoals verbonden aan de opleiding en zoals gepubliceerd op de website van Jongepier Verkeersopleidingen Nederland.

Artikel 3 Verplichting Jongepier Verkeersopleidingen Nederland
3.1 JVN verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website www.verkeersopleidingen-nederland.nl en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.
3.2 JVN verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website www.verkeersopleidingen-nederland.nl en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften. JVN bereidt de cursist in de opleidingen voor rijinstructeur, af te nemen door het instituut IBKI, voor op het examen, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht te behalen. Buiten dit kader zal JVN vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal JVN zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.
3.3 De opleidingen zijn erop gericht de vakbekwaamheid van de cursist te vergroten op het terrein van de verkeerseducatie. JVN kan echter niet instaan voor het vinden van een passende werkkring.
3.4. JVN is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deel neemt. Zij zal alsdan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden. JVN is bovendien vrij de lessen voor alle opleidingen geheel of gedeeltelijk in een gezamenlijke groep c.q. leslokaal te (doen) geven.
3.5 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt JVN zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

Artikel 4 Verplichting cursist
4.1 Inschrijving voor de gehele opleiding. De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.
4.2 Tijdelijke onderbreking opleiding.
Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met JVN mogelijk. Onderbreking
van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.
4..3.1.Cursuskosten
In de cursuskosten zijn inbegrepen het lesmateriaal. Uitsluitend voor de categorie B, C, D en E wordt een lesvoertuig voor de praktijklessen en het praktijkexamen ter beschikking gesteld. Voor de categorie A dient de cursist zelf voor een geschikte motorfiets te zorgen, overeenkomstig de voorwaarden genoemd in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993. In de cursuskosten zijn niet inbegrepen de kosten voor stage en examens, deze kosten vallen buiten de cursuskosten en moeten apart worden voldaan.
4..3.2. Cursuskosten bijscholing WRM theorie.
In de cursuskosten voor de bijscholing WRM theorie is het cursusmateriaal inbegrepen. De certificeringkosten van het IBKI kosten vallen binnen de cursuskosten.
4..3.3. Cursuskosten RIS instructeur.
In de cursuskosten voor RIS instructeur zijn de studieboeken en RIS certificering inbegrepen. Voor de praktijklessen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.
4.4. Betaling.
De cursist dient de cursuskosten vooraf te voldoen en bij betaling in termijnen in de eerste week van de maand te voldoen volgens het betalingsschema, opgenomen in de prijswijzer behorende bij de studiegids en of genoemd op de website van JVN. Bij betaling kan de cursist geen beroep doen op enige korting of verrekening terzake door de cursist gestelde vorderingen op JVN.

4.5 Gevolgen van niet-betaling in het geval van opleidingen waarvoor geen verplichting bestaat tot voorafbetaling. Door enkele overschrijding van de in artikel 4.4 bedoelde betalingsverplichting is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. JVN zal de cursist eenmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de cursist in gebreke is de cursuskosten te voldoen kan JVN hem van verdere deelname aan opleiding(en) uitsluiten.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van JVN voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden.

Artikel 6 Beëindiging
6.1 De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten mits de opleiding nog niet is gestart. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 50% van de cursuskosten te betalen. Bijscholingen uitgezonderd, deze kunnen binnen 48 uur na inschrijving schriftelijk en aangetekend worden geannuleerd zonder kosten. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 100% van de kosten te betalen.

6.2 De overeenkomst tussen JVN en de cursist die bij JVN een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.
6.3 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
6.4 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan twee maanden duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
6.5 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
6.6 In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd.
6.7 Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald, binnen 30 dagen, voorzover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.
6.8 Door deel te nemen aan een door JVN gehouden actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de bijbehorende actievoorwaarden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
JVN is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JVN. Cursist dient in het bezit te zijn van alle documenten zoals in het rechtsverkeer betaamt, zoals rijbewijs en een geldige verzekering, die verbonden zijn aan het uitoefenen van het beroep rij-instructeur of taxichauffeur. Tevens aanvaardt JVN geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het juist en correct invullen van de vereiste administratie door de cursist.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie
8.1. JVN verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. JVN zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.2.JVN is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JVN of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

Artikel 9 Klachten
Als een cursist een klacht heeft, zal hij JVN uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis stellen. JVN zal de cursist binnen drie weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen JVN en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschil
Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 12 Depot
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61284726.

Artikel 13
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene voorwaarden Jongepier Verkeersopleidingen Nederland BV.