Kwaliteitscontrole bij theoretische bijscholingscursussen

Deel via

Vanaf 1 mei 2016 zal IBKI onaangekondigde steekproefcontroles uitvoeren op de kwaliteit van de theoretische bijscholingen. Bij stelselmatige tekortkomingen zullen sancties worden opgelegd aan de betreffende aanbieder.

In de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM is enige tijd geleden gesproken over kritiek vanuit de branche over de kwaliteit van de uitvoering van de theoretische bijscholingen. Het aantal aanbieders groeit nog steeds, maar het blijkt dat de verschillen in waardering door deelnemers ook toenemen. De kwaliteit van de docentprestatie is daarbij cruciaal.

IBKI controleert die inhoudelijke kwaliteit op dit moment bij de steekproeven op de cursuslocatie niet. Aan de CEC is toen gevraagd of dat zou moeten veranderen. Op advies van de CEC heeft IBKI vervolgens in 2015 in een proef een twintigtal aanbieders van theoretische bijscholing bezocht en ze beoordeeld met behulp van een vastgesteld beoordelingsformulier. Hierover heeft IBKI aan de CEC WRM gerapporteerd in de vergadering van 17 december 2015. De hoofonderwerpen van beoordeling waren:

Vakinhoudelijke kwaliteit

Didactische kwaliteit (doelstelling)

Didactische kwaliteit (overbrengen inhoud)

Didactische kwaliteit (begeleiden groepsproces)

Didactische kwaliteit (feedback en afsluiting)

Zoals uit deze beoordelingspunten blijkt, gaat het hierbij zowel om de inhoudelijke kwaliteit van de cursus als de kwaliteit van de docent voor de groep.

Uit de proef kwam als totaalbeeld naar voren, dat bij de meeste aanbieders de bezochte bijscholingen een voldoende niveau hadden. Slechts één bezochte aanbieder bood het bijscholingsonderwerp als totaal op een onvoldoende niveau aan. De bevindingen zijn met elke docent besproken. Conform de afspraken zijn er, omdat het een proef betrof, echter geen sancties uitgedeeld.

Omdat een groot deel van de aanbieders tijdens de proef nog niet is bezocht, maar ook omdat zowel aanbieders, docenten als rijinstructeurs positief reageerden op de aanwezigheid van IBKI, heeft de CEC WRM geadviseerd de kwaliteitscontrole definitief in te voeren.

Het voorgaande houdt in dat IBKI onaangekondigd kwaliteitssteekproeven zal uitvoeren bij aanbieders van theoretische bijscholingen. Daarbij wordt een beoordelingsformulier gebruikt dat naar aanleiding van de proef nog licht wordt aangepast. Dit wordt met een volgend WRM-bericht nagezonden. Hierop staat ook de normering die aangeeft wanneer de beoordeling voldoende is. De kwaliteitscontrole is niet een soort keurmerk, het is een steekproefcontrole die zou moeten functioneren als kwaliteitsimpuls. Deze invoering beperkt dan ook niet de eigen verantwoordelijkheid van de rijinstructeur de voor hem/haar beste bijscholingscursus te kiezen: het is een vrije markt, waarin een vrije keuze bestaat van bijscholing én bijscholingsaanbieder voor elke rijinstructeur.

 

 

Er zal ook een sanctieregeling aan de kwaliteitscontrole verbonden worden. Er wordt daarbij gedacht aan het blokkeren van het aanmelden van bijscholingen door de betrokken aanbieder voor een bepaalde periode, bij herhaald geconstateerde onvoldoende totaalkwaliteit. Hierover zal nog voor de invoering met het ministerie van IenM worden gesproken, waarna hierover zal worden gecommuniceerd. Als invoeringsdatum gaat IBKI daarom uit van 1 mei 2016. Het tarief voor de theoretische bijscholing zal niet worden verhoogd.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!