Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rijinstructeurs

Deel via

Vanaf 1 april 2020 moeten WRM-kandidaten en bevoegde rijinstructeurs een originele VOG
aanleveren, die niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Alleen dan is een VOG geldig.

Wat is een VOG?

Een VOG is een bewijsstuk dat uw gedrag in het verleden geen risico vormt voor het uitoefenen van het beroep van rijinstructeur. Daarvoor onderzoekt de overheidsdienst Justis
of er van u strafbare feiten bekend zijn. Het gaat dan alleen om strafbare feiten die een verband kunnen hebben met het beroep rijinstructeur. U krijgt een VOG als u zulke strafbare
feiten niet hebt gepleegd.

Justis gebruikt bij uw VOG-aanvraag een zogenaamde ‘terugkijktermijn’. Bij personen van 23 jaar of ouder kijkt Justis alleen naar strafbare feiten in de 4 jaar vóór de aanvraagdatum.
Strafbaar gedrag dat nog langer geleden is, telt niet mee. Dit geldt niet voor zedendelicten, dan is de terugkijktermijn onbeperkt. Tot 23 jaar is de terugkijktermijn 2 jaar, behalve bij
zedendelicten of zware geweldsmisdrijven.

Wie moeten een VOG aanleveren?

1. WRM-kandidaten die stage willen gaan lopen.
2. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid met 5 jaar willen verlengen.
3. Rijinstructeurs die een eerste verlenging van hun WRM-bevoegdheid met 6 maanden krijgen.
4. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid hebben laten verlopen en weer, via het herintrederstraject, WRM-bevoegd willen zijn.
5. Rijinstructeurs die op dit moment rijinstructie geven in het buitenland en die in het bezit willen komen van een Nederlandse lesbevoegdheid.

Aan wie moet ik moet mijn VOG sturen?

U moet uw originele geldige VOG naar IBKI sturen. IBKI registreert deze VOG en vernietigt hem daarna. Als u bij het opsturen aangeeft dat u de VOG weer terug wilt hebben, stuurt
IBKI uw VOG terug. Bedenk daarbij wel dat een VOG maar 6 maanden geldig is, daarna hebt u er niets meer aan.

Wanneer moet ik een VOG aanleveren?

1. Als u een WRM-kandidaat bent moet u vanaf 1 april 2020 een geldige originele VOG bij IBKI aanleveren als u een stagepas (dus bij categorie A, B, C, D en T) nodig hebt, niet
eerder. Tot nu toe ontvangt u die stagepas automatisch, enkele dagen na uw laatste voldoende resultaat voor fase 1 en 2. Vanaf 1 april 2020 kan dat niet meer. IBKI moet
eerst ook een geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw
laatste examenresultaat fase 1 of 2 (als u uw VOG daarvoor al hebt ingeleverd). U moet uw VOG op tijd aanvragen.Te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem
opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:

• U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid
van uw VOG al weer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.

• U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De
aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw originele geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.

• U vraagt uw VOG zo laat aan dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag
de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U
kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum
‘verlopen’.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding
begint.

2. Bent u bevoegd rijinstructeur? Dan moet u een geldige originele VOG aanleveren als u na 1 april 2020 uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. U hebt dan wel 6
dagdelen theoretische bijscholing gevolgd en een voldoende gehaald voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders
verloopt uw WRM-bevoegdheid en moet u het herintredertraject volgen.

3. Verloopt uw WRM-bevoegdheid na 1 april 2020? En bent u als bevoegd rijinstructeur vóór uw verloopdatum drie keer gezakt voor de praktische begeleiding, maar hebt u
wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd? Dan wordt uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden verlengd. Vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheid moet u dan wel
een geldige originele VOG aanleveren. U krijgt dan een nieuwe WRM-pas.

4. Bent u een rijinstructeur met een minder dan 5 jaar geleden verlopen WRM-bevoegdheid en wilt u deze bevoegdheid weer terugkrijgen? Dan kunt u het herintrederstraject doorlopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas een geldige originele VOG aanleveren. (zie verder punt 1, de procedure is hetzelfde).

5. Hebt u alleen een buitenlandse instructiebevoegdheid en wilt u een Nederlandse WRM-bevoegdheid hebben? U moet dan een geldige originele VOG aanleveren bij uw
aanvraag van de Nederlandse WRM-bevoegdheidspas.

Wie beslist of ik een VOG krijg?

De instantie die beslist of u een VOG krijgt is Justis. Justis is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar kijkt Justis naar als ik een VOG aanvraag?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een screeningsprofiel voor de VOG van rijinstructeurs vastgesteld. Justis kijkt naar de volgende zogenaamde functieaspecten. U
hebt hiermee te maken in uw beroep van rijinstructeur.

• 01 Informatie:
(11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.

• 02 Geld:
(21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
(22) budgetbevoegdheid hebben.

• 04 Diensten:
(41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).

• 05 Zakelijke transacties:
(53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

• 06 Proces:
(61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
(63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

• 08 Personen:
(84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
Voor een nadere uitleg van deze functieaspecten kunt u terecht op de website van Justis (www.justis.nl ), of u kunt deze folder nalezen.

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

U kunt de VOG op de volgende manieren aanvragen:

− Digitaal: IBKI adviseert u om de VOG digitaal aan te vragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis. De VOG kunt u aanvragen via de site van IBKI. U krijgt dan van Justis
een e-mail met een betaallink via iDEAL.

− Via de gemeente: U moet dan een geheel ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u dit formulier
inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen. Ook moet u dan het tarief voor de
behandeling van de aanvraag voldoen.

Als u in het buitenland woont, staat u niet bij een gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet dan uw VOG direct bij Justis aanvragen. Zie
hiervoor www.justis.nl.
Wat kost een VOG?

Voor de digitale aanvraag via betaalt u €33,85. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente of direct bij Justis betaalt u €41,35. Als er geen VOG wordt afgegeven, krijgt u het betaalde
geld niet terug. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag behandelen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw
aanvraag.

Hoe lang duurt de aanvraag van mijn VOG?

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, beslist Justis binnen vier weken of u een VOG krijgt. Als u in aanraking bent geweest met Justitie, komt er een beslissing binnen acht
weken.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?

De opgestuurde originele VOG mag maximaal zes maanden oud zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en aanleveren van de VOG?

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de VOG bij Justis en het op tijd aanleveren van de originele VOG bij IBKI.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!